agenda 1e week maart

Maandag twee debatten:

Westerhonk, maandag 5 maart, 16.30 u Westerhonk, link
Sportbeleid, maandag 5 maart, 19.30 u Priva, link

Voor WOS en MKB volgen op 13 maart opnieuw twee debatten.

Gastcolumn Ilona Rosenboom (GroenLinks)

De verkiezingsstrijd is losgebarsten. Alleen al de tientallen posters waarop de gezichten van de lijsttrekkers prijken zijn daar het (zéér) zichtbare bewijs van. Politici in spé nemen, in de hoop zieltjes te winnen, met gemak grote woorden in de mond over wat zij voor de burger zullen betekenen. En dat kan ook niet anders. Verkiezingsprogramma’s gaan over de eigen visie, de eigen ambities, maar vervolgens moet er altijd worden samengewerkt. Daar hoort bij dat iedereen inboet op zijn eigen wensen. C’est la vie.

Maar er zijn ook partijen die doelbewust leugens verkondigen. Leugens, omdat zij dondersgoed weten dat ze hun standpunt nooit kunnen realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de islamitische basisschool in Westland. Geen enkele partij gelooft dat Westland nou echt mooier wordt als we een islamitische basisschool krijgen. Maar artikel 23 van de grondwet schrijft voor dat vrijheid van onderwijs een recht is: burgers hebben de vrijheid om een (bijzondere) school op te richten en naar eigen visie in te richten. Of kijk eens naar artikel 26 uit de universele verklaring van de rechten van de mens: aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen welke aan hun kinderen zal worden gegeven. Dan kun je een petitie starten tegen een islamitische school, maar dat is niets meer dan een dikke middelvinger naar de grondwet, de mensenrechten en de Westlander. Want geen partij kan de komst van deze school voorkomen. Als er voldoende belangstelling is, dan komt deze school er.

Datzelfde zie je gebeuren bij de discussie over de nieuwe basisschool in Dijckerwaal. In oktober 2017 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting Westland 2018-2027 behandeld. Daarin wordt letterlijk vermeld dat er zowel in Dijckerwaal als de Heenweg een school nodig is. De nieuwe wijk bestaat uit 1200 woningen – dat kan de Brede Buurtschool niet opvangen. Over de Heenweg wordt gezegd: “Met de schoolbesturen worden deze leerlingenstromen gemonitord en zo mogelijk gestuurd om de school in Heenweg levensvatbaar te houden.” En toch zijn er partijen die nu verbaasd spelen, die vragen aan het college stellen waar ze het antwoord al op weten. Dat noem ik een gebrek aan respect voor de Westlander…

Natuurlijk hopen wij dat GroenLinks wint deze verkiezingen. Maar we hopen vooral dat we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen om een betrouwbare volksvertegenwoordiging te zijn. Eerlijk, rechtvaardig, integer. Ga vooral stemmen. Stem op de partij die je toekomstvisie voor het Westland het beste vertegenwoordigt – en stem dan op een betrouwbare partner. Die nooit een middelvinger naar je op zal steken, maar jou als burger centraal stelt in zijn rol als volksvertegenwoordiger. Want dat is wat we zijn: volksvertegenwoordigers.

GroenLinks Westland Ulbe Spaans, Ilona Rosenboom

Sociale woningbouw wel of niet

Vanzelf is er onderscheid tussen de verschillende politieke partijen. In het Westland zijn er lange wachtlijsten voor huurwoningen. Al vele jaren worden er nauwelijks sociale woningen gebouwd. Westland kent dan ook relatief weinig sociale woningbouw. In de stemwijzer luidt een van de vragen of we in het Westland prioriteit moeten geven aan bouwen voor de vrije sector of sociale huurwoningen. Gezien het tekort en de onbalans kiezen GroenLinks, PvdA en WV voor sociale huur. Daar tegenover staan GBW, LPF, en VVD die kiezen maximaal voor vrije sector bouw. CDA, CU-SGP en D’66 zitten er precies tussenin.

Risico op beperkte aardbeving in Westland?

AD / en WOS  komen met alarmerende berichten over de risico’s op (beperkte) aardbevingen door stevige gaswinning van de NAM, die blijkbaar flink meer heeft geproduceerd dan aangevraagd.
De berichtgeving is helder, en daar zijn direct vragen over gesteld door wakkere partijen zoals GBW  en Westland Verstandig.  Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is, maar ik vind het logisch dat iedere Westlander vragen heeft bij dergelijke berichtgeving. Een risico van 40% op een beperkte beving wil niemand toch wegwuiven.

Veiligheid
Na Groningen rekent Nederland voor veiligheid op activiteiten onder de grond op de dienst Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).
Het advies van de dienst  om Monster en Maasdijk binnen 24 u te stoppen is  drastisch. De NAM werkt blijkbaar vrijwel autonoom en lijkt weinig te leren van Groningen. Niemand ook de NAM wil geen Groningen 2.0 of nog erger.
Inmiddels is zo’n 18 miljard nm3 uit de bodem gehaald en zijn de prognoses dat er nog eens een paar miljard winbaar zijn. Ik ben benieuwd in hoeverre de NAM een netwerk heeft om eventuele  kleine bevingen goed waar te nemen.

Mijn vragen gaan ook over iets anders en met name door het kaartje van de WOS vind ik het volgende relevant om ook te kijken naar geothermie.

:

Geothermie
De SodM geeft hier  aan voorzichtig te zijn met geothermie in gebieden waar risico’s zijn op aardbevingen en in ieder geval nauwkeurig de vinger aan de pols te willen houden bij én geothermie én aardgaswinning. Uit het kaartje blijkt dat uit een fors deel van Westland aardgas is gewonnen en nog meer gewonnen wordt.

Ik vraag me af in hoeverre er bij dergelijke projecten in het Westland een netwerk beschikbaar is om nauwkeurig de locatie van geringe bevingen waar te kunnen nemen. Daarnaast is natuurlijk interessant van de gemeente te vernemen in hoeverre de SodM tijdig betrokken is bij alle geothermie projecten in de gemeente Westland.

Die ontwikkelingen zijn van groot belang en hoe positief ik ook tegen over Geothermie sta, het moet wel veilig en juist de overheid is er om relaties te leggen tussen aardgaswinning, geothermie projecten en veiligheid voor burgers. Risico inschatting hoe beperkt ook en vanzelf dient ook de aansprakelijkheid helder geregeld zijn.  Voorkomen moet worden dat straks NAM en geothermie naar elkaar wijzen wanneer het gaat over aansprakelijkheid. Dan is de getroffen Westlander pas echt in de aap gelogeerd.

Geworteld in Westland (3) De kernen van het Westland

Na twee blogs geworteld in Westland (hier en hier) , wil ik een korte serie over kernen in het Westland neerzetten. De vijf gemeenten die samen Westland vormden worden vaak geduid als de grotere kernen: ‘s-Gravenzande (20), Naaldwijk (18), Wateringen (14), Monster (14) en de Lier; Tussen haakjes afgeronde inwoneraantallen in duizenden per kern).
In deze serie komen de kleinste kernen het eerst aan bod: Ter Heijde, (0,6), Heenweg (0,7), Kwintsheul (4), Maasdijk (4), Poeldijk (6), Honselersdijk (8).

Sommige partijen schrijven per kern neer wat ze willen. Met geworteld in Westland en Jorwerd in het achterhoofd vind ik het interessant naar die plannen te kijken.
Mijn pleidooi is altijd geweest niet in het buitengebied te bouwen. Zorg dat je nieuw bouwt bij bestaande voorzieningen. Zo houd je die voorzieningen, winkels, scholen, kinderopvang, verenigingen etc. in stand. Grootschalige nieuwbouw op goedkope grond tussen de kernen in is uiteindelijk duurkoop voor de gemeente Westland en haar inwoners.
In snel tempo komen de wensenlijstjes van de politieke partijen per kern langs

.

 

Geworteld in Westland (2)

Het boek, de filmpjes en de theaterproductie geworteld in Westland inspireren. Ik kondigde al aan dat het beeld (link) uitnodigt om er meerdere blogs over te schrijven.

Allereerst merk ik op dat het beeld van geworteld in Westland niet in alle opzichten representatief is. Misschien wel voor de familiebedrijven die overleefden, die er nu nog zijn. Maar ondertussen is de overgrote meerderheid van de  ondernemers van toen wel afgehaakt. Van al die melkboeren van toen, is vrijwel iedereen gestopt. Slechts enkelen van de meer dan 50 slagers die in het Westlandse opereerden, ondernemen nog steeds. Evenzo geldt dat voor de bakkers, de tuinders en bijvoorbeeld de transporteurs. In zekere zin geldt hetzelfde ook voor de gemeenschappen, de kernen.

Alvorens in te gaan op Westlandse ontwikkelingen en wortels maak ik eerst een zijsprong. In dit blog een paar lijnen uit het bekende boek van Geert Mak: “Hoe God verdween uit Jorwerd” uit 1996. Het gaat over een soortgelijke periode (2e helft twintigste eeuw) in een Fries dorpje onder de rook van Leeuwarden en de veranderende tijdsgeest.

Jorwerd kende in de jaren vijftig twee slagers, vier kruideniers, twee bakkers, vier schippers en vrachtrijders, vier brandstof handelaren, twee cafe’s en een schilder, groenteman, schoenmaker, fietsenzaak, twee manufacturen zaken, en een smid en dat voor minder dan 500 zielen.

De voorzieningen verdwijnen:  Mak schrijft over de brigadiers, die destijds in het dorp ieder vreemd kenteken noteerden, waar nu agenten eens in de twee weken even door de kern rijden. Over het boerenleven met de menselijke maat, de invloed van de (Europese) regelgeving en het totaal andere karakter van het boerenbedrijf van nu.
Waar iedereen elkaar kent, elkaar ontmoet in het cafe, en ook de houding ten opzichte van niet-Jorwerters, tot de tijd van nu waarin overleven betekent dat je een grotere schaal nodig hebt.

Om te overleven als ondernemer, maar ook als dorpskern in de veranderende tijd, heb je massa nodig om de brug over te komen. Die hefbrug wordt steeds steiler. Kom je over de top heen dan gaat het soepel, ontwikkel je bijna vanzelf snelheid en groei. Maar ben je te klein, dan blijft het tobben. Dan is iedere verandering een bedreiging. Of dat nu een koeltank is voor de melk, een WKK, een boring naar aardwarmte of de complexe regelgeving voor de WMO. In de tijd ligt de lat steeds hoger en in de toekomst dus nog meer.

Destijds was ik voorstander van een gemeente Westland. Juist omdat de moderne gemeente met steeds meer regelgeving  te maken heeft. Kleintjes redden het niet meer en moeten gaan samenwerken in groter verband. Er is innovatief vermogen nodig om voorop te lopen, om met de tijdgeest mee te gaan in plaats van er tegen in. Vermogen om te zien wat er nodig is voor de dag van morgen en niet te blijven hangen in de waan van vandaag of gisteren. In een volgend blog meer.

Inleiding CU-SGP

Van alle partijprogramma’s maak ik in de loop van de tijd in willekeurige volgorde een samenvatting van de inleiding van zo’n 100 woorden.
Daaruit valt veel af te leiden. Andere inleidingen kan je vinden via de categorie inleiding.

Deze verkiezingen gaan over ons en onze manier van samenleven. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, over
de leerkracht op school en over de wijkverpleegkundige. Wij geloven dat mensen door God geschapen zijn en dat Hij ons
aan elkaar geeft om samen te leven en voor elkaar te zorgen.

Wij willen niet alleen een overheid die betrouwbaar en zuinig is, maar ook een samenleving waarin mensen worden
gehoord en waarin kwetsbaren worden beschermd. We willen een wereld waarin we naar elkaar omzien. Daar zetten we
ons met hart en ziel voor in, als ChristenUnie en SGP in het Westland.
Samen voor een leefbaar Westland

Verkiezingsrompslomp

Papierwerk
GroenLinks doet voor t eerst zelfstandig mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Westland.
Dat betekent heel wat rompslomp bovenop wat er gebruikelijk al nodig is.
Het begint met het afstemmen van de interpretatie van de regels met de mensen van het gemeentehuis.

Doorwerking
Het begint met een programma waarin je alle namen en adressen invoert.
Vervolgens kan je een stapel formulieren genereren.
GroenLinks is een landelijk opererende partij. Dat betekent dat het partijbureau toestemming geeft dat je lokaal opereert.
Je stuurt hen formulier H3-1 toe, dat vullen zij in en krijg je ondertekend retour.
Voordeel van een landelijke partij is wel dat je niet in december geen partijnaam hoeft te registreren en een borg moet betalen, dat principe heet doorwerking.
Samen met de ambtenaren van gemeente Westland hebben we nog even moeten uitzoeken wat er precies nodig is.

Proefinlevering
Maandag aanstaande is er proefinlevering voor iedere partij.
Dan lever je een afschrift van de identiteitspapieren van alle kandidaten in;
30 ondersteuningsverklaringen formulier H4 van Westlanders die op het gemeentehuis hun ID hebben laten zien met stempel gemeente Westland;
Instemmingsverklaringen (formulier H9) van alle kandidaten
Een verklaring van gemeente over betaalde borg en het eerder genoemde H3-1.

Foutje
Op alle formulieren van de formulierengenerator staat een tijd afgedrukt.
Wanneer er iets mis gaat en je een naam of een BurgerServiceNummer (BSN) mistypt (wat een collegapartij deze week overkwam) dan moet vrijwel de gehele reeks formulieren opnieuw.
Met handtekeningen etc. De definitieve inlevering is maandag 5 februari en dan moet alles op orde zijn.
De betrokken ambtenaren zijn behulpzaam en doen hun best de zaken zo duidelijk mogelijk te maken. Toch bekruipt me een ongemakkelijk gevoel.

Vertrouwen
Waarom maken we zaken met elkaar vreselijk ingewikkeld?
Is drievoudige handmatige controle nodig?
Zijn de gevolgen en de opwinding over foutjes zo groot.
De parallel voor een bouwvergunning, een uitkering en welke overheidsdienst dan, ook ligt voor de hand.
De overheid moet met de tijd mee, daar is nog een wereld mee te winnen, om te beginnen in het Westland dan maar.

Cultuur 2

Na de raad is er reden om terug te komen op mijn eerdere bericht over de fruitmuur. In de media verscheen een verslag bij de WOS en het AD.

Een paar opmerkingen.
Maxim van Ooijen (D66) illustreerde met een mooi betoog welke rampspoed deze muur de laatste decennia heeft getroffen onder de gemeente Wateringen en Westland. Het ontlokte Peter Duijsens de opmerking dat daar in  ‘s-Gravenzande anders mee omgegaan, geen monumenten liet omvallen. Dat kan ik, zie de opening van het aangehaalde blog, alleen maar bevestigen al bedoel ik dat anders dan hij.

Anderen refereerden nog eens aan het kostbare geluidsscherm dat is opgericht tegenover de ISW Hoogeland waar huizen op een gelijke afstand van de weg staan. De gemeente heeft daar een fortuin kostend scherm van meerdere miljoenen scherm neergezet. Je kan er dan ook donder op zeggen dat wanneer de gemeente de muur zoals de LPF voorstelt verkoopt op Marktplaats, de bewoners ter plekke een geluidscherm willen dat nog veel meer gaat kosten, daarbovenop is nog een boete te verwachten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Ooit had Westland zo’n 600 km fruitmuur. Nu de laatste 100 m in gemeentelijk bezit al decennia op onderhoud wacht en nu op instorten staat gebeurt er niets, springen partijen nog steeds niet over hun schaduw. Ook dit kalf moet eerst verdrinken. En of dat dan de put dempt? Bij partijen loopt de mond over wanneer het gaat over behoud van de Westlandse Cultuur. In de praktijk wordt er nauwelijks een vinger uitgestoken, zelfs niet om Rijksmonumenten te behouden. Helemaal treurig wordt het om straks bij de entree van het Westland een nepmuur wordt geplaatst, na de echte te slopen.

Overzicht stemmingen:
Voor opknappen muur als monument: Westland Verstandig, D66, PvdA, GroenLinks.
Voor nader onderzoek/overleg deze partijen aangevuld met CU-SGP.
Voor afbreken en herbouw met verlies monumentale status zijn CDA, VVD en CU-SGP.

Een dag later volgt een interview met de voorzitter van het genootschap OudWestlandbij de WOS. wordt vast vervolgd.

 


 

30% Sociale Woningbouw?

Gemeente Belang Westland begint met een inhoudelijke discussie over wonen. Frank Rijneveen en Andre van den Berg schrijven op de site van hun partij een opiniestuk (link). Chapeau, prima over dit soort onderwerpen een inhoudelijke discussie te voeren.

Het is wat kort door de bocht om 8 pagina’s in een enkel blog te behandelen. Later meer over verschillende aspecten van wonen, het onderwerp is de discussie waard.

Allereerst maar de conclusie van de heren dat de norm van 30% sociale woningbouw moet worden losgelaten. Is die norm er dan in de praktijk? Als er al drie bestemmingsplannen met meer dan 30% sociale woningbouw zijn gerealiseerd in 14 jaar Westland dan lijkt me dat veel. Die 30% is sinds de gemeente Westland bestaat een fraai theoretisch streven. Geen wethouder heeft zich er echt hard voor gemaakt. In de diverse bestemmingsplannen vechten allerlei normen om voorrang zoals parkeren, wateroppervlakte, speelplaatsen, groen, geluid om er maar een paar te noemen. Zo gelezen brengt het loslaten van de 30% norm nauwelijks nieuws. Dat is al de praktijk.

Bouwen voor de gewone Westlander, de normale Westlander of andere duidingen die leuk klinken. Leuk maar is dat de behoefte? Ja!
Dat zeg ik niet eens kijkend naar de omvang van wachtlijst van aanvragers voor een woning, maar vooral kijkend naar de duur, het aantal jaren dat mensen ingeschreven staan voordat ze een woning kunnen betrekken. Met het stijgen van de huizenprijzen wordt een eigen woning voor veel mensen moeilijk haalbaar. Hoewel ik nu geen cijfers voor handen heb voel je op je klompen aan dat het aandeel sociale woningbouw de laatste jaren niet stijgt en maar verder zal dalen. Daarbij gaat het Westland een grijze golf tegemoet. Er is alle reden om jeugd hier te binden, om leegloop van jongeren naar omliggende steden tegen te gaan.
De grote uitbreidingslocaties de Westlandse Zoom, de projecten van het Nieuwe Westland en ook de nieuwbouw in de centra liggen stuk voor stuk in het duurdere segment. Neem bijvoorbeeld deelplan de Gouw dat deze raad (morgen) voorligt: 39 woningen met prijzen die variëren van 3,5 – 7 ton, ook voor de normale Westlander…

Aan de andere kant zijn er drie woning corporaties. Vestia verkoopt al enige jaren vooral versnipperd bezit in Westland. Dat leidt tot fragmentatie en moeizamer beheer van de sociale voorraad.
Voert de gemeente, de wethouder daar beleid op? Dat lijkt me van groter belang dan die -al dan niet- gehanteerde 30% norm. Arcade en Wateringen Wonen bouwen incidenteel jaarlijks enige tientallen woningen. De inkt van het convenant met de gemeente Westland is nog nauwelijks droog. In ieder geval valt uit deze cijfers geen plotselinge groeispurt van sociale woningbouw te verwachten. De verschillende onderwerpen komen binnenkort in speciale blogs aan de orde, nogmaals met dank aan de heren Rijneveen en van den Berg. Goed om ook nog eens goed te kijken wat de verschillende partijen hierover in hun programma schrijven en wat ze weglaten.