Inleiding LPF

Van alle partijprogramma’s maak ik in de loop van de tijd in willekeurige volgorde een samenvatting van de inleiding van zo’n 100 woorden.
Daaruit valt veel af te leiden. Andere inleidingen kan je vinden via de categorie inleiding.

LPF
Boven ons programma staat: Pak je Westlandse stem terug.
We hebben de laatste bestuursperiode te veel en te vaak gezien dat bestuurders voor het gemak even vergeten zijn voor wie ze eigenlijk op die stoel zitten: voor jou, en voor nog ruim 100.000 Westlanders.
Samen willen we alle Westlanders weer hun stem teruggegeven. Hun invloed. Hun zeggenschap. Hun betrokkenheid. Zoals het hoort bij een openbaar bestuur. Transparant handelend, altijd aanspreekbaar. Een bestuur dat dichtbij de Westlandse burger staat.
Zo zijn we zelf ook bij LPF Westland. Een partij met de daadkracht van het Westland. Een partij die de cultuur van het Westland ademt.

Verkiezingsprogramma’s over de kust

De opvattingen over bebouwing bij de Westlandse kust lopen flink uiteen in het Westland.
De VVD ziet huisjes op het strand wel zitten, “mits seizoensgebonden en passend in de natuur…”

GBW en LPF zeggen er niet zoveel over, dan dat men ondernemers de ruimte wil geven en kustrecreatie en toerisme wil stimuleren.
CDA geeft aan geen huisjes bij Ter Heijde te willen, maar wil wel nieuwe strandopgangen en nieuwe paden door de duinen, voor lief nemend dat daarmee echt rode lijstsoorten kunnen verdwijnen.

De overige partijen zijn allemaal tegen strandhuisjes en verwoorden dat op hun eigen wijze.
CU SGP heeft grote bedenkingen tegen strandhuisjes.
PvdA zoekt naar de beste balans tussen natuur en reecreatie maar wordt uiteindelijk concreet: geen strandhuisjes en niet meer jaarrond strandtenten.
D66 wil bij voorkeur de huidige natuurwaarden behouden en geen bebouwing in duinen of strand toestaan.
GroenLinks gaat verder:
laten we dat strand prachtig houden. Dat betekent géén tijdelijke en permanente bewoning in strandhuizen Westland heeft met 8 strandopgangen, op zeven kilometer geen behoefte aan meer.
Slagbomen worden verwijderd of staan continu open. GroenLinks wil samen met ondernemers, bewoners, recreanten en andere betrokken transparante spelregels die gehandhaafd kunnen worden. Rust aan de kust! “Wij willen een kust die leeg, ongerept en weids is. “

Bij het verzamelen van informatie over de kust bij Westland Verstandig ging me iets dagen: Eerst volgt een opsomming van 74 punten die WV wil bereiken, dan een college over WV van 15 pagina’s, een samenvatting van het programma van 12 blz, dan 28 speerpunten uitgewerkt in 83 bladzijden tenslotte nog 33 speerpunten per kern. Onder verschillende componenten worden opmerkingen over de kust en het strand geplaatst. Zo kom je dus aan 158 blz programma.
Ik kan niet garanderen dat ik alles van WV heb gelezen maar de resultante voor de kust is vrijwel gelijk aan de visie die GroenLinks neerlegt.

Cultuur 2

Na de raad is er reden om terug te komen op mijn eerdere bericht over de fruitmuur. In de media verscheen een verslag bij de WOS en het AD.

Een paar opmerkingen.
Maxim van Ooijen (D66) illustreerde met een mooi betoog welke rampspoed deze muur de laatste decennia heeft getroffen onder de gemeente Wateringen en Westland. Het ontlokte Peter Duijsens de opmerking dat daar in  ‘s-Gravenzande anders mee omgegaan, geen monumenten liet omvallen. Dat kan ik, zie de opening van het aangehaalde blog, alleen maar bevestigen al bedoel ik dat anders dan hij.

Anderen refereerden nog eens aan het kostbare geluidsscherm dat is opgericht tegenover de ISW Hoogeland waar huizen op een gelijke afstand van de weg staan. De gemeente heeft daar een fortuin kostend scherm van meerdere miljoenen scherm neergezet. Je kan er dan ook donder op zeggen dat wanneer de gemeente de muur zoals de LPF voorstelt verkoopt op Marktplaats, de bewoners ter plekke een geluidscherm willen dat nog veel meer gaat kosten, daarbovenop is nog een boete te verwachten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Ooit had Westland zo’n 600 km fruitmuur. Nu de laatste 100 m in gemeentelijk bezit al decennia op onderhoud wacht en nu op instorten staat gebeurt er niets, springen partijen nog steeds niet over hun schaduw. Ook dit kalf moet eerst verdrinken. En of dat dan de put dempt? Bij partijen loopt de mond over wanneer het gaat over behoud van de Westlandse Cultuur. In de praktijk wordt er nauwelijks een vinger uitgestoken, zelfs niet om Rijksmonumenten te behouden. Helemaal treurig wordt het om straks bij de entree van het Westland een nepmuur wordt geplaatst, na de echte te slopen.

Overzicht stemmingen:
Voor opknappen muur als monument: Westland Verstandig, D66, PvdA, GroenLinks.
Voor nader onderzoek/overleg deze partijen aangevuld met CU-SGP.
Voor afbreken en herbouw met verlies monumentale status zijn CDA, VVD en CU-SGP.

Een dag later volgt een interview met de voorzitter van het genootschap OudWestlandbij de WOS. wordt vast vervolgd.

 


 

30% Sociale Woningbouw?

Gemeente Belang Westland begint met een inhoudelijke discussie over wonen. Frank Rijneveen en Andre van den Berg schrijven op de site van hun partij een opiniestuk (link). Chapeau, prima over dit soort onderwerpen een inhoudelijke discussie te voeren.

Het is wat kort door de bocht om 8 pagina’s in een enkel blog te behandelen. Later meer over verschillende aspecten van wonen, het onderwerp is de discussie waard.

Allereerst maar de conclusie van de heren dat de norm van 30% sociale woningbouw moet worden losgelaten. Is die norm er dan in de praktijk? Als er al drie bestemmingsplannen met meer dan 30% sociale woningbouw zijn gerealiseerd in 14 jaar Westland dan lijkt me dat veel. Die 30% is sinds de gemeente Westland bestaat een fraai theoretisch streven. Geen wethouder heeft zich er echt hard voor gemaakt. In de diverse bestemmingsplannen vechten allerlei normen om voorrang zoals parkeren, wateroppervlakte, speelplaatsen, groen, geluid om er maar een paar te noemen. Zo gelezen brengt het loslaten van de 30% norm nauwelijks nieuws. Dat is al de praktijk.

Bouwen voor de gewone Westlander, de normale Westlander of andere duidingen die leuk klinken. Leuk maar is dat de behoefte? Ja!
Dat zeg ik niet eens kijkend naar de omvang van wachtlijst van aanvragers voor een woning, maar vooral kijkend naar de duur, het aantal jaren dat mensen ingeschreven staan voordat ze een woning kunnen betrekken. Met het stijgen van de huizenprijzen wordt een eigen woning voor veel mensen moeilijk haalbaar. Hoewel ik nu geen cijfers voor handen heb voel je op je klompen aan dat het aandeel sociale woningbouw de laatste jaren niet stijgt en maar verder zal dalen. Daarbij gaat het Westland een grijze golf tegemoet. Er is alle reden om jeugd hier te binden, om leegloop van jongeren naar omliggende steden tegen te gaan.
De grote uitbreidingslocaties de Westlandse Zoom, de projecten van het Nieuwe Westland en ook de nieuwbouw in de centra liggen stuk voor stuk in het duurdere segment. Neem bijvoorbeeld deelplan de Gouw dat deze raad (morgen) voorligt: 39 woningen met prijzen die variëren van 3,5 – 7 ton, ook voor de normale Westlander…

Aan de andere kant zijn er drie woning corporaties. Vestia verkoopt al enige jaren vooral versnipperd bezit in Westland. Dat leidt tot fragmentatie en moeizamer beheer van de sociale voorraad.
Voert de gemeente, de wethouder daar beleid op? Dat lijkt me van groter belang dan die -al dan niet- gehanteerde 30% norm. Arcade en Wateringen Wonen bouwen incidenteel jaarlijks enige tientallen woningen. De inkt van het convenant met de gemeente Westland is nog nauwelijks droog. In ieder geval valt uit deze cijfers geen plotselinge groeispurt van sociale woningbouw te verwachten. De verschillende onderwerpen komen binnenkort in speciale blogs aan de orde, nogmaals met dank aan de heren Rijneveen en van den Berg. Goed om ook nog eens goed te kijken wat de verschillende partijen hierover in hun programma schrijven en wat ze weglaten.

Cultuur

Jarenlang heb ik met anderen geknokt voor het behoud van het voormalig Postkantoor in ‘s-Gravenzande. Binnen de raad was er maar bij enkele partijen oog voor de cultuurhistorische waarde van het pand. Tot mijn grote frustratie moest een karakteristiek pand, ondersteund door deskundige rapportage, wijken voor weinig bijzondere nieuwbouw. Het heeft mij er destijds toe gebracht actief te worden in de lokale politiek.

Soms hoor ik achteraf politici van toen nog krokodillentranen laten over verloren gegaan historisch erfgoed, of over Westlandse cultuur. Kom er nog maar eens om! Cultuur is meer dan een vlaggetje in of bij de raadszaal.

Westland kent slechts een beperkt aantal Rijksmonumenten. Een ervan is de fruitmuur langs de Poeldijkseweg in Wateringen nabij Sonnehoeck.
foto van Dennis van Schie, WOS

Al jarenlang een bouwval. Meerderen hebben het over een hoop stenen, weg ermee. Maar in de beschrijving van het Rijksmonument staat wat anders:
De fruitmuur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als element in de ontwikkeling van de teelt van leifruit. De druivenmuur is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische en typologische waarde als goed voorbeeld van een karakteristieke Westlandse fruitmuur met nissen, verbonden met de geschiedenis van de Westlandse tuinbouw, die zowel regionaal als nationaal van grote betekenis is. De druivenmuur is gaaf in hoofdvorm en materiaalgebruik.”

Alles van waarde is weerloos.” schreef Lucebert. Van de 600 km druivenmuur is deze 100 meter de laatste droeve erfenis, nog in bezit van de gemeente. Daar had wel wat beter voor gezorgd mogen worden. Het is tekenend hoe het Westland zijn cultuur waardeert. Zorgplicht blijkt in het Westland weer eens een ondergeschoven kindje.  Dinsdag komt het in de raad, met de vraag of de gemeente het monument herstelt, opnieuw bouwt met verlies van de status of helemaal verkwanselt. Binnenkort hier een vervolg.

Verkiezingsprogramma’s

Een verkiezingsprogramma maakt duidelijk waar de partij voor staat.
Opmerkelijk dat LPF en CU-SGP twee maanden voor de verkiezingen hun programma nog niet online hebben. Of via een link die ik nog niet heb ontdekt, ik heb het gevraagd aan ze. Bij de PvdA moet je op zoek naar een facebook bericht, handig om de link te hebben. Mocht ik nadere informatie krijgen van partijen dan zal ik dat melden.
(Inmiddels hebben beide partijen op 23 januari ook hun programma online.)

Qua omvang zijn er in ieder geval grote verschillen. Westland Verstandig gaat als enige over de 50 pagina’s (het zijn er 158) met foto’s en uitgebreide lokale beschrijvingen. PvdA en vooral de VVD zijn bondig met minder dan 10 pagina’s.
In volgende blogs meer over de inhoud. Het zal niet altijd eenvoudig zijn vergelijkingen te trekken, boeiend is het wel.

Verkiezingen

Westlanders kiezen 21 maart een nieuw gemeentebestuur, een nieuwe raad en daarmee een nieuw college. De inhoud sneeuwt in deze periode vlak voor de verkiezingen vaak onder, om nog maar te zwijgen over nep nieuws. De moeite waard om dan af en toe even te kijken hoe het zit.

Ik bekijk de politiek door mijn gekleurde bril. Leuk om er hier over te schrijven.  Waar kiest de politiek voor, maar ook wat zeggen ze niet. Hieronder een (ook voor mij) handig overzichtje met links naar de diverse partijprogramma’s:

Coalitie                                                             Oppositie

CDA                                                                    Westland Verstandig
GBW                                                                   LPF
VVD                                                                    CU-SGP
GROENLINKS                                               D66
                                                                                   PvdA