reactie GroenLinks, D66, PvdA

GroenLinks
Over de bijdrage van Ulbe Spaans kan ik kort zijn. Het stuk open politiek kan op sympathie rekenen. GroenLinks heeft het voorkomen van het woord natuur geteld in het akkoord. Dat komt eigenlijk niet voor. De fractie zal de voorstellen positief kritisch benaderen.

D66
Benjamin Hofland hoopt op een akkoord met veel mogelijkheden voor de oppositie om mee te doen. D66 heeft vijf punten ingeleverd voor het akkoord en ziet er vier gerealiseerd: ruimer vrij besteedbaar budget sociaal kernteam, meer ruimte cultuur historisch ergfoed, tweede tranche leefbaarheidsfonds, voortzetten regenboogstedenbeleid. Geen gehoor voor de teelt van cannabisolie.
Voorzichtig formuleert Hofland dat het akkoord ook punten bevat waar D66 enigszins sceptisch tegenaan kijkt:
– Extra inzet particulier beveiligingsbedrijven
– Geen Wexit, vertrek Westland uit regionale samenwerking
De partij zal het college positief kritisch blijven volgen.

PvdA
De PvdA fractie heeft werkgelegenheidsprojecten voor 50+ ingebracht, een actieplan om gebruik minima regeling te stuimuleren, meer betaalbare woningen met de corporaties, meer dorpscentra voor jong en oud, nachtapotheek. Alle punten zouden opgenomen zijn kreeg de partij te horen. Bij lezing blijkt er echter niets van de PvdA inbreng te vinden. Geen woord over armoede, woonvisie, buurthuizen, woonzorg. Het akkoord en het proces biedt weinig hoop voor de toekomst. Het lijkt meer op nepnieuws.  PvdA volgt de coalitie met gepast wantrouwen.

reactie Gemeentebelang Westland (GBW)

Wanneer je het verhaal van Remmert Keizer ontdoet van de begrijpelijke emotie van het zich verraden voelen door bestuurspartner CDA, blijft er een inhoudelijk sterk verhaal over. Het proces, wil ik later  beschrijven en becommentariëren. Zoals eerder vermeld denk ik dat het politiek gezond is dat partijen af en toe in de oppositie terecht komen.

Inhoudelijk mist GBW visie en ambitie en wacht de partij op het collegeprogramma om een oordeel te kunnen vellen.

Inhoudelijk zijn er een aantal punten waar men reactie op vraagt:
– De eerste vraag waarom de partijen niets hebben gedaan met het GBW advies om de slagkracht en organisatie mee te laten groeien met de ambitie. Voorbeeld al die woonplannen waarvan slechts een enkele tot uitvoeringsfase komt.
– Keizer begrijpt niet dat niet wordt gemeten naar haar innovatie en duurzaamheid, maar naar teeltareaal. Een gemiste kans voor open doel. Daarmee zet de coalitie ook de ruimtelijke ontwikkeling op slot.
– Beschamend noemt hij het dat de coalitie het sociaal domein geen aandacht geeft.  Afgezien van het niet altijd hanteren van de vraagvorm, benoemt Keizer driemaal de vinger op een gevoelige plek en ben ik benieuwd naar de repliek van de coalitie partijen.

Eindelijk moet de bestuurscultuur veranderen roepen LPF en CDA. Als voorbeeld noemen de partijen dat binnen het college ruimte is voor afwijkende standpunten en deze ook zichtbaar te maken. Terecht vraagt Remmert Keizer de burgemeester naar haar reactie op deze voorgenomen visie op collegiaal besturen. Het college als geheel bestuurt de gemeente, niet de individuele wethouder. Een college dat geen geheel vormt is niet sterk, en bij vervanging van portefeuilles moet je dat borgen, een risico dus. Met zo’n bestuurscultuur schiet Westland niets op.  Verder onderbouwt Keizer dat hij tegen de kandidatuur van Zwinkels, Vreugdenhil en Varekamp zal stemmen.

Vrijheid van onderwijs in Westland

Dave van Koppen nummer vier van de LPF is leraar op de Protestants Christelijke basisschool Willem Alexander in ‘s-Gravenzande. Niks mis mee. Met vele anderen heb ik in een ander gebouw in een andere tijden ook op de PWA gezeten. Vele jaren hebben mensen geknokt voor gelijkschakeling van het bijzonder en het openbaar onderwijs. Deze schoolstrijd heeft er toe geleid dat onder meer Protestants Christelijke basisscholen zich als zuil konden ontwikkelen. Velen waren daar tegen omdat zij vonden dat het beter was om samen met elkaar te integreren. De voorstanders van bijzonder onderwijs wilden een eigen emancipatie. Ben je nu voor of tegen openbaar onderwijs.

Dave kiest zelf voor bijzonder onderwijs, maar beweert nu op de LPF site dat hij zo ongeveer een Islamitische school in het Westland tegen houdt. Nota bene een school die zich beroept op dezelfde rechten als de school van Dave.
Daarom is Dave hypocriet. Hij is voor Christelijk onderwijs en dus de gelijkschakeling zoals verwoord in artikel 23. Tegelijkertijd wil hij anderen verhinderen gebruik te maken van dezelfde rechten. Dave trekt ook nog eens een veel te grote broek aan. Dave gaat namelijk niet over de school. Een beslissing van voormalig staatssecretaris Dekker heeft de school tot nog toe tegengehouden, en daartegen loopt nu een procedure.  Daar heeft Dave niets mee van doen…

Vrij denken op het strand

GBW, LPF en VVD, samen goed voor ongeveer een derde van de raadszetels in Westland zijn als enige in de raad voor strandhuisjes. Waarom, kunnen ze ook in dit debat niet duidelijk maken. Het is iets in de sfeer van alles moet kunnen. Vuurwerk op het strand, met je auto rijden op het strand, feesten tot de volgende ochtend en daarbij gratis parkeren, ook overal mogen en nu is er nog een tweede motief, naast tuinbouw heeft Westland behoefte aan een tweede economische pijler.

De omvang van die pijler wordt pijnlijk duidelijk. Om de vergelijking door te trekken gaat het om zo ongeveer de omvang van een lucifer houtje. 50 huisjes, leveren volgens de Dave van der Meer van de LPF de gemeente jaarlijks een ton op. Wanneer dat alleen toeristenbelasting is moet je je nog flink rijk rekenen, die details laat ik verder maar onbesproken.
Onduidelijk in het business model is of de gemeente voor die schamele ton ook nog enige investeringen moet doen. Zo valt te denken aan infrastructuur aanleggen: water, electra en riolering. Waar moeten die vijftig parkeerplaatsen komen en wie betaalt die? Daarmee lijkt de business case voor de gemeente Westland negatief. Chips, brandt dat luciferhoutje nog af ook… De lachende derde is de verhuurder van de huisjes en eventuele investeerders in het vastgoed.
Wanneer 690 van de 700 Heijenaars die huisjes en de overlast niet willen, dan regelen we toch met provincie dat de huisjes niet bij Ter Heijde maar bij Monster komen is nu het adagium van onze locals.

Politici zijn zelden voor een gat te vangen. De middenstand van Monster moet nu gered worden en daar zijn (in eerste instantie) 50 strandhuisjes voor nodig. Die 50 strandhuisjes gaan de Monsterse samenleving een miljoen aan omzet opleveren, beweert Dave stellig. Hoe is uit het debat niet op te maken. Per huisje per half jaar 20,000 Euro besteden in Monster…

Het werkt wel inspirerend, zo kan ik het ook:
Ik voorspel dat de Westlandse zoom met 1900 woningen bij Monster, de ultieme zilvervloot voor de lokale middenstand binnen brengt. Die lui zitten er jaarrond en nog in grotere woningen ook. Even rekenen: 38 * zoveel als 50 strandhuisjes en dan jaarrond. Dat wordt 76 miljoen voor de Monsterse middenstand. Ook stelden we ooit voor een camping te starten tussen de provinciale weg en de slapersdijk. Levert de gemeente en de middenstand op deze manier gouden bergen op. Ik ga direct kijken of we ook meer sociale woningbouw ook op deze manier kunnen verkopen in Westland.

Betaalbare woningen in Westland, wat vinden de partijen echt?

Jongeren worden het Westland uitgejaagd. Er wordt al decennia niet voor starters en nauwelijks voor ouderen gebouwd, de krapte neemt toe en de onvrede daarover neemt zelfs exponentieel toe. Natuurlijk krijgen asielzoekers van meerderen de schuld, maar aan die 80 woningen ligt het tekort niet. Maar nu loop ik op de zaken vooruit.

De vraag is hier welke partij met oplossingen komt.
Het WOS lijsttrekkersdebat is daar helder over, en heel fijn, je kan het zelf ook terugluisteren, dat kan hier via de site van TV West. Luister dit kwartier van minuut 15 – 30 vooral zelf na, ik heb er voor het gemak de tijden in de tekst bij gezet.

De eerste stelling over woningbouw luidt: De schaarse ruimte moeten we gebruiken voor betaalbare woningen niet voor kassen. (minuut 15:30)
Het antwoord van Nico de Gier (PvdA) luidt dat we moeten bouwen aan de randen van Kwintsheul en Heenweg. Dat hoor ik ook van Remmert Keizer (GemeenteBelang). Karin Zwinkels (CDA) heeft een minuten lang pleidooi voor glastuinbouw en vindt dat er experimenten moeten komen met tiny houses (wel 3 in het Westland) en rug aan rug woningen. Met andere woorden zij komen met nog niet het begin van een oplossing voor het enorme tekort aan sociale woningen, dat alleen in het Westland de komende jaren in plaats van minder te worden alleen maar fors groeit. Onvoorstelbaar met zo’n stelling in vijf en halve minuut.

Op minuut 21 komt Sander Zuijderwijk van de VVD. Sander acht de lucht in (hoog bouwen) de enige oplossing voor goedkope woningbouw, dat ben ik met hem eens. Alleen dat past niet bij de kleine kernen Heenweg en Kwintsheul. Dat doe je bij bestaande voorzieningen in de grotere kernen. Daar past dat veel beter. Westland Verstandig wil heel veel geld en energie steken in een eigen woningbedrijf, maar wat dat moet opleveren is niet duidelijk. LPF komt met een glastuinbouwverhaal en wil eigenlijk net als alle anderen tot minuut 24 alleen iets bouwen bij de randen van Kwintsheul en de Heenweg. De verslaggever concludeert vervolgens dat iedereen het met elkaar eens is: Hij heeft gelijk, bij deze partijen geen afwijkend geluid.

Nico de Gier minuut 24.30 concludeert tot zijn stomme verbazing dat we 2200 sociale huurwoningen tekort komen in Westland en dat geen enkele partij daar iets aan wil doen. In minuut 25 maakt Ulbe Spaans van GroenLinks duidelijk dat onze jongeren massaal moeten uitwijken naar Den Haag omdat er hier geen woning meer te krijgen is. Dat er echt meer is dan glastuinbouw en hij onderstreept dat Westland met urgentie sociale woningen moet gaan bouwen! Karin Zwinkels wil dit verhaal nuanceren maar heeft eigenlijk geen argument dan dat er naast sociaal ook voor andere groepen gebouwd moet worden. Het probleem is inderdaad nog veel groter. Op minuut 28.30 maakt Benjamin Hofland van D66 het af. Zes van zijn vrienden zijn naar Rotterdam of Den Haag gegaan omdat ze hier niet kunnen wonen. Laat het maar duidelijk zijn welke partijen werkelijk iets aan betaalbare woningbouw willen doen in Westland herhaal ik de stelling. Complimenten aan de interviewers de insteek van de Westlandse politieke partijen zo helder boven water te krijgen. In een volgend blog de andere thema’s van dit debat.

Debat

Vandaag twee debatten, in de middag een enthousiast samenzijn bij Westerhonk waar het applaus de meest aansprekende debater bepaalde.
Dit debat werd gewonnen door PvdA en GroenLinks  goede tweede. Heb het alleen van horen zeggen, ik kon er niet bij zijn.

Het sport debat bij Priva (blijft prachtige accommodatie) kent geen duidelijke winnaar.

Overigens is ook bij dit debat meer dan de helft van de toehoorders politiek georiënteerd. Het blijft lastig om veel mensen op een avond in de benen te krijgen voor een politieke discussie.
Rob Veenman (WOS) leidt het debat op een leuke manier, weet de zaal bij het debat te betrekken en gaf weliswaar de verschillende deelnemers ruimte, maar weet ook te prikkelen tot debat.

Mij valt vooral de stelling op over onderhoud en exploitatie van sportcomplexen. De sprekers van GBW en Westland Verstandig vinden elkaar in de stelling dat de gemeente moet zorgen voor de exploitatie. Ilona Rozenboom geeft aan het er niet mee eens te zijn. Verenigingen doen die exploitatie in het algemeen veel voordeliger dan de gemeente, weten beter wat er precies nodig is en kunnen het best zorgdragen voor de exploitatie. In bijzondere situaties de gemeente vragen om ondersteuning vind ik dan nog wat anders. Gemeentelijk geld moet met name ingezet worden voor strategische investeringen, het onderhoud is vervolgens aan de gebruikers.

De politiek is nogal eens geneigd het gewenste antwoord te geven in een zaal met sportbestuurders. Dat blijkt ook bij het debat over alcohol en sport. Vele verenigingen blijken al verder dan “please” politici, in het nemen van verantwoordelijkheid. Zij vinden juist dat de gemeente met betrekking tot handhaving wel degelijk een rol heeft te spelen bij de verenigingen. Volwassen standpunt. Dat nodigt uit tot gezamenlijk overleg en afspraken hoe uitwassen samen te bestrijden.

agenda 1e week maart

Maandag twee debatten:

Westerhonk, maandag 5 maart, 16.30 u Westerhonk, link
Sportbeleid, maandag 5 maart, 19.30 u Priva, link

Voor WOS en MKB volgen op 13 maart opnieuw twee debatten.

Gastcolumn Ilona Rosenboom (GroenLinks)

De verkiezingsstrijd is losgebarsten. Alleen al de tientallen posters waarop de gezichten van de lijsttrekkers prijken zijn daar het (zéér) zichtbare bewijs van. Politici in spé nemen, in de hoop zieltjes te winnen, met gemak grote woorden in de mond over wat zij voor de burger zullen betekenen. En dat kan ook niet anders. Verkiezingsprogramma’s gaan over de eigen visie, de eigen ambities, maar vervolgens moet er altijd worden samengewerkt. Daar hoort bij dat iedereen inboet op zijn eigen wensen. C’est la vie.

Maar er zijn ook partijen die doelbewust leugens verkondigen. Leugens, omdat zij dondersgoed weten dat ze hun standpunt nooit kunnen realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de islamitische basisschool in Westland. Geen enkele partij gelooft dat Westland nou echt mooier wordt als we een islamitische basisschool krijgen. Maar artikel 23 van de grondwet schrijft voor dat vrijheid van onderwijs een recht is: burgers hebben de vrijheid om een (bijzondere) school op te richten en naar eigen visie in te richten. Of kijk eens naar artikel 26 uit de universele verklaring van de rechten van de mens: aan de ouders komt in de eerste plaats het recht toe om de soort van opvoeding en onderwijs te kiezen welke aan hun kinderen zal worden gegeven. Dan kun je een petitie starten tegen een islamitische school, maar dat is niets meer dan een dikke middelvinger naar de grondwet, de mensenrechten en de Westlander. Want geen partij kan de komst van deze school voorkomen. Als er voldoende belangstelling is, dan komt deze school er.

Datzelfde zie je gebeuren bij de discussie over de nieuwe basisschool in Dijckerwaal. In oktober 2017 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting Westland 2018-2027 behandeld. Daarin wordt letterlijk vermeld dat er zowel in Dijckerwaal als de Heenweg een school nodig is. De nieuwe wijk bestaat uit 1200 woningen – dat kan de Brede Buurtschool niet opvangen. Over de Heenweg wordt gezegd: “Met de schoolbesturen worden deze leerlingenstromen gemonitord en zo mogelijk gestuurd om de school in Heenweg levensvatbaar te houden.” En toch zijn er partijen die nu verbaasd spelen, die vragen aan het college stellen waar ze het antwoord al op weten. Dat noem ik een gebrek aan respect voor de Westlander…

Natuurlijk hopen wij dat GroenLinks wint deze verkiezingen. Maar we hopen vooral dat we met elkaar de verantwoordelijkheid nemen om een betrouwbare volksvertegenwoordiging te zijn. Eerlijk, rechtvaardig, integer. Ga vooral stemmen. Stem op de partij die je toekomstvisie voor het Westland het beste vertegenwoordigt – en stem dan op een betrouwbare partner. Die nooit een middelvinger naar je op zal steken, maar jou als burger centraal stelt in zijn rol als volksvertegenwoordiger. Want dat is wat we zijn: volksvertegenwoordigers.

GroenLinks Westland Ulbe Spaans, Ilona Rosenboom

Is het Westland conservatief of gewoon onder weg

Er was best een redelijke opkomst, donderdag in Nederland3. Kijk de foto’s er maar op na hier. Maar wanneer je de politici, de dwh en coc haaglanden organisatoren en de Nederland3 staf en vrijwilligers niet meetelt, hoeveel doelgroep is er bereikt?

Van de politici deed iedere partij mee, chapeau voor Leen Snijders, lijsttrekker CU-SGP, die zich betrokken voelde en met zijn slogan ieder mens is uniek. Vrouwen verwoorden het in de politiek vaak een stuk beter dan mannen, dat was al duidelijk bij het senioren debat, met Willy de Zoete. Ook nu was het geluid van Ilona Rozenboom en Lianda Heijl verfrissend. Deze avond was ik ook gecharmeerd van de inbreng van Dennis Chafia. Emancipatie? Jazeker, eigenlijk gebrek aan emancipatie.
Zijn we er in het Westland met aansluiting bij de regenboogsteden en gekleurd zebrapad. Een aantal raadsvertegenwoordigers vonden van wel.

Dit was niet het debat om politici langs de meetlat te leggen of discussie op de inhoud te verwachten. Kijk ook even hier voor de door de partijen ingevulde factsheet. Conservatief? Ja hoor meestal wel. De vraag wat er in het Westland moet gebeuren kwam ook aan de orde. Hoe zorgen we voor een open veilige omgeving voor iedereen. Er zijn er die dan direct naar anderen gaan wijzen. De meesten voelen haarfijn aan dat dat op school begint, bijvoorbeeld met gastlessen met ervaringsdeskundigen. Verschillende sportverenigingen hebben positieve ervaring met de John Blankenstein foundation. Ik ben benieuwd in hoeverre in het sport debat de John Blankenstein foundation weer aan de orde wordt gesteld. Zijn de reacties daar net zo positief? Politici moeten niet alleen tijdens verkiezingen maar daarbuiten zich laten informeren, niet alleen zenden, maar ook de antenne gebruiken. Dat was mijns inziens vooral de winst van dit debat en dat is op zich de moeite waard. Westland op weg naar meer emancipatie.

Stemwijzer

Via deze link kom je bij de stemwijzer Westland: Mijn Stem.
De uitkomst bij mijn persoonlijke keuzen vond ik verrassend:

GroenLinks                        87%
Westland Verstandig   80%
D66                                       78%
CDA                                       77%
PvdA                                     75%

GBW                                      63%
CU-SGP                                62%
LPF                                         59%
VVD                                        41%

Morgen volgt de AD stemwijzer.

Dat GroenLinks op een staat is niet verrassend, wel dat Westland Verstandig tweede is. Blijkbaar heb ik het minst met VVD en LPF standpunten. Ik ben benieuwd naar andere resultaten, durf je die hier te delen?